Utskrift från malmo2.yimby.se
....

SvD Debatt: Ökad täthet och närhet för högre livskvalité i Stockholm

 

Den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik är oroliga för att Stockholms översiktsplan ska leda till att oersättliga stads- och naturmiljövärden går förlorade. Vi hävdar tvärtom att en förtätning av Stockholm är nödvändigt för att bygga vidare på det hållbara attraktiva Stockholm. I sin slutreplik ger skribenterna oss delvis rätt då de menar att strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men slänger samtidigt in några brasklappar.

Den 28:e april skrev den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i Svenska Dagbladet och krävde att staden arbetar om Stockholms översiktsplan. De hävdade att tillväxten i Stockholm sker på bekostnad av oersättliga stads- och naturmiljövärden, att återstående obebyggda hamnområden måste behållas och att bebyggelsekoncentrationen till de centrala delarna leder till ökad segregation. Yimby har tidigare lämnat in ett yttrande om översiktsplanen som i korthet innebär att Stockholm ska växa med mer blandad bebyggelse och bli mer sammanhängande.

 

Yimbys replik och slutrepliken från Naturskyddsföreningen

Yimby svarade med en replik i samma tidning där vi pekade på bristerna i debattörernas resonemang där alternativet till förtätning är att folk bor någon annanstans med många negativa ekologiska, ekonomiska och sociala effekter som följd. Faktum är att Stockholm utanför tullarna är långt ifrån UN-habitats rekommenderade täthet om minst 150 boende per hektar för att uppnå en hållbar stadsplanering.

Vi fick svar på vår replik i en slutreplik där lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik inleder med att föraktfullt kalla det politiskt och ekonomiskt oberoende nätverket Yimby för ”lobbyorganisationen Yimby”. Det sätter tonen för slutrepliken som i alla fall delvis ger oss rätt då de skriver att ”strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men inte tillräcklig”.

Skribenterna hävdar att ”flerkärniga strukturer blir mera robusta och att resandet totalt sett minskar i en flerkärnig struktur” med hänvisning till en rapport från Skåne. Svenska Naturskyddsföreningen har själva tagit fram en rapport om stadsutglesning som författarna av debattartikeln varmt rekommenderas att läsa. Där står bland annat att ”utsläppen från hushåll i perifera lägen är [] mer än dubbelt så stora som utsläppen från hushåll i centrala lägen. Skillnaderna beror i huvudsak [] på […] förutsättningar för familjerna att använda sig av kollektivtrafik.”

 

Naturskyddsföreningen ifrågasätter 4 huvudpunkter

I slutrepliken har skribenterna försökt ifrågasätta 4 punkter:

Yimby: Förtätning är viktig som klimatåtgärd.

Yimby: En tät stad sparar jordbruks- och naturmark i stadens omgivning.

Yimby: Förtätning skapar inte oattraktiva boendemiljöer.

Yimby: Stockholm består av enorma mängder grönyta utan egentligt värde.

 

De skriver bland annat att rivning av hus (30-40 år gamla) som ersätts av nya (mer ändamålsenliga) leder till helt onödiga och avsevärda klimatpåfrestningar. Faktum är att inte ett enda hus behöver rivas för att ge plats åt fler människor i centrum. Det är ingenting vi tagit upp i vår artikel och därmed en retorisk halmgubbe. Däremot är det helt sant att cirka 50 % av en ny byggnads energianvändning över sin livscykel uppstår vid byggnationen och cirka 50 % under driftsfasen. Med å andra sidan, för gamla hus gäller att cirka 85 % av energin går åt under driftsfasen. Moderna hus är ofta utrustade med moderna material och tekniska lösningar som leder till lägre koldioxidutsläpp orsakade av husets uppvärmning och drift. Det är alltså inte självklart att ett gammalt hus som ersätts med ett nytt behöver leda till större klimatpåfrestningar än ett som bevaras samtidigt som ett nytt hus byggs någonstans långt utanför staden. Däremot kan det finnas andra skäl, som kulturmiljöhänsyn, till att inte riva äldre byggnader.

De hävdar också att stockholmarnas bilresor inte minskar i den täta staden. I Göteborg pekar i alla fall bilinnehavet i den riktningen. Varför stockholmare och göteborgare skulle skilja sig i det avseendet är oklart. I den täta staden finns stormarknaden inom räckhåll med kollektivtrafik och lastcykel. Det är märkligt att företrädare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län propagerar för att ta bilen till stormarknader, rekreation och barnens aktiviteter.

De försöker även med en märklig argumentation där de påstår att jordbruks- och naturmark visst har tagits i anspråk vid förtätning. Där har det ju byggts glest planerade handelsområden med stora asfaltsytor och utan stadsbyggnadsmässiga ambitioner. Vad det har med något i vår replik att göra överhuvudtaget får någon gärna förklara för oss. Det är just sådana områden Yimby mycket aktivt arbetar för att vi ska sluta bygga.

 

Innerstaden är inte mest populär

De långa bostadsköerna och höga bostadspriserna i centrala Stockholm beror inte på att centrala Stockholm är en attraktiv och populär plats att bo på utan tvärtom hävdar de det beror på att stadens kärna är överhettad. Vi måste lära oss skilja på trivsel och trängsel menar de. De menar också att de allra mest populära områden varken har de längsta bostadsköerna eller högsta bostadspriserna. Tvärtom vill de flesta stockholmare bo i äldre, välplanerade områden med god arkitektur. Men nu är det så att bostadsmarknaden är just en marknad och där gäller tillgång och efterfrågan. Överstiger efterfrågan tillgången blir priserna höga. Det händer bara i populära områden. Och det är inte de områdena som Naturskyddsföreningen i Stockholms län väljer att ta upp som exempel.

Slutligen drämmer de till med stora släggan och försvarar de tomma gräsfält, slydungar, impediment längs vägar som vi inte ser något vidare värde i att bevara. Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att detta är ytor för rekreation som rymmer en stor biologisk mångfald. De ytorna är alltså viktigare att bevara än den orörda naturen som en smart förtätning kan skydda och bevara för framtida generationer. Inte en enda park skulle heller behöva offras. Det finns tillräckligt med obebyggd tomtmark och bullerzoner runt våra stadsmotorvägar för att hundratusentals lägenheter skulle få plats i de större städerna direkta närhet.

Det sista stycket i slutrepliken handlar om att klistra diverse etiketter på ”lobbyorganisationen Yimby” vilket väl är en god sammanfattning av slutreplikens innehåll. I stora drag tunt på fakta och rikt på floskler. Den slutliga frågan blir var Naturskyddsföreningen vill bygga någonstans. På jungfrulig mark, eller kanske inte alls? Vi hoppas Naturskyddsföreningen i Stockholms län besinnar sig och lyfter blicken så att även de börjar omfamna vår strävan efter ökad täthet och närhet för hög livskvalité för alla som lever i Stockholm, idag och imorgon.

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Göteborg, Yimby Stockholm och Yimby Uppsala.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
 0
Martin Ekdahl (16 Maj 2017 14:48):
Naturskyddsföreningen får gärna förklara var man skall bygga nya bostäder om man inte får bygga där det redan finns stad. Ute i naturen?
+2
Jan Wiklund (16 Maj 2017 15:56):
En flerkärnig region kan visst vara bra om det redan finns en sådan, som t.ex. i Skåne. Men att på konstlad väg skapa en sådan har aldrig fungerat någonstans. Inte ens i Shanghai, trots att väl Kina har större möjligheter att styra företagsetableringar än vad vi har. Utbyggnaden av satellitstäder runt Shanghai har bara ökat trafiken, säger Alain Bertaud, se argument på http:​/​/​alainbertaud.​com/​wp-​content/​uploads/​20​13/​0​7/​AB_​.​.​

Och, som sagt, det skulle vara intressant att veta var Naturskyddsföreningen vill bygga nånstans!
+1
Ekonomix (19 Maj 2017 15:41):
Frågan om förtätning mot regionala kärnor är en som engagerar mig och själva anledningen till att jag ibland kommenterar på Yimby sida.

I denna fråga delar jag helt nätverkets ståndpunkt och jag tycker faktiskt att det är närmast patetiskt när vissa lobbygrupper, i synnerhet Naturskyddsföreningen, inte kan säga var utan bara nej.

Men det gör det inte mindre viktigt att vara stringent i den egna argumentationen. Jag undrar om de trots allt inte kan ha en poäng beträffande koldioxiden. Föreställningar om transporternas bidrag är ofta överdrivna. Tex är det faktiskt bättre att köra tomater från Spanien än att värna upp växthus i Sverige. Rivningar är inte alltid god hushållning och det är ytterst tveksamt om minskade transporter verkligen kan kompensera.

Likaledes är det tveksamt att argumentera utifrån marknadspriser. Dels accepterar en stor del av det politiska spektrumet inte marknadspriser för bostäder, denna åsikt finns även representerad hos Yimby.

Dels och i mina ögon viktigare bör man undvika teoretiska argument som teoretiskt sett faktiskt kan vara fel. Naturskyddsföreningen argumenterar ungefär som om innerstadlägenheter vore att jämställa med frimärkssamlande. Det intresserar ytterst få, dvs det är inte populärt och efterfrågan är liten. Trots det är priset på vissa frimärken högt, vilket beror på att utbudet är ännu lägre. Men det säger inget om populariteten eftersom marknadsvärdet är en funktion av både utbud och efterfrågan.

Detta är ur ett teoretiskt perspektiv möjligt och argumentet kan således inte omkullkastas kvalitativt.

Ändock är jag och många med mig, i synnerhet i Yimby tror jag, övertygade om att det är fel. Dvs innerstadslägenheter är visst populära !

Men om man stringent vill argumentera för det bör det ske kvantitativt. Dvs med undersökningar och statistik. En enkel titt på priserna är inte ett teoretiskt stringet argument och kan således avvisas kvalitativt, om än felaktig, så länge ett kvantitativt argument inte framförs.
+2
Martin Kolk (20 Maj 2017 19:21):
Det förblir ju helt obegripligt var Naturskyddsföreningen i Stockholm vill att folk ska bo. Det får inte vara "tätt", så det innebär väll att man inte alls ska bygga där det bor folk idag, då blir det ju tätare där. Det handlar väll mest om innerstaden och närförorter dock. Samtidigt är det mest upprörda över exploateringsplaner i ytterstaden. Är inte det precis vad en satsning på regional kärnor innebär, vilka regional kärnor ska man egentligen då bygga tätare? Det är väll knappast Flemingsbergskogen, Järvafältet, Gömmaren, eller Hansta som ska exploateras? Om det inte får bli tätare där det finns människor, måste det väl vara oexploaterad mark det rör sig om? Är det i de ytterkommunerna i Stockholms län de anser att personer ska bo?

Angående bilinnehav är det ju ett hårt fakta att färre personer i Stockholms innerstad åker bil till jobbet, än personer i andra delar av landet.

Angående var folk vill bo så är ju marknadssignaler en kraftig indikation. Det kan ju (väldigt hypotetiskt) dock vara en köpstark majoritet som driver på dock. En enklare lösning är väll bara att fråga personer, om du erbjöds en lägenhet av samma storlek, hyra, och standard, vart skulle du då helst vilja bo? Det verkar ju besvara frågan. Till skillnad från Naturskyddsföreningen har jag svårt att tro att det är ytterförorter som skulle dominera svaret på den frågan.

En snabb googling verkar ju för övrigt visa att i princip samtliga undertecknande bor antingen i en närförort eller i innerstaden, så de själva verkar ju beredda att betala ett ordentligt mervärde för att bo hyggligt nära centrum, och bor inte alls i Kallhäll, Tumba eller Brandbergen där jag antar att de anser att andra ska bo. Eller ska det bo i villor 15 km ifrån Stockholms centrum? Hur ska det spara på grönområden?

Överlag är väl det dunkelt sagda är väl ofta det dunkelt tänkta dock. När man inte erbjuder svar är det ju lite svårt att se varför man angriper Yimby så hårt.
+1
Ekonomix (21 Maj 2017 10:23):
En orsak till att man inte erbjuder svar kan ju vara att frågan inte ställdes i repliken, utan nu efteråt.

En fråga till de övriga parterna, som till skillnad från Naturskyddsföreningen antagligen struntar blankt i om man behöver exploatera områden utanför Stockholms stad, som följd av byggbegränsningar i kommunen, hade kunnat vara om bevarandevärdet av stadsdelsbarriärer. De är nämligen företrädare för åsikten att varje stadsdels egenkaraktär bör bevaras och att stadsdelarna bör förbli separerade av skybarriärer.

Denna fråga är betydligt mer aktuell och hade antagligen givit Yimby mer sympati hos allmänheten än gamla, närmast teologiska, frågor om vem som är bäst på att bekämpa några kilo koldioxid hit eller dit.
+2
Patrik (19 Augusti 2018 21:38):
Tycker MYCKET om denna blogg. Önskar ni bloggade oftare bara.
+1
Sofia Buhrgard (29 Augusti 2018 10:15):
Skriv ngt inlägg du också då Patrik ;)
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg